MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej informuje, że dnia 27 września 2016 zastała zawarta z umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach na realizację projektu ,,Moja firma – mój sukces”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Projekt uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3 595 045,59 PLN.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie podjęcie aktywności zawodowej w formie samozatrudnieniania przez 75 Uczestników projektu.

Projekt będzie realizowany na terenie powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, opatowskiego ostrowieckiego i staszowskiego.

Okres realizacji projektu: od 27.10.2016. do 30.09.2018r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 30 rok życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia,niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

W ramach projektu zapewniamy:

  • Bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno –prawnych aspektów uruchamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu.
  • Dotację inwestycyjną przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy w wysokości nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obowiązujące na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie, która może pokrywać do 100% w.w. wydatków brutto (łącznie podatkiem VAT).
  • Wsparcie pomostowe na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia wypłacane w ratach miesięcznych w wysokości nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia.

Doradztwo biznesowe oraz coaching dla nowo założonych w ramach projektu firm.

Działania prowadzone będą w trzech edycjach:

  • I - styczeń 2017 r.,
  • II - kwiecień 2017 r.
  • III - lipiec 2017 r.

Szczegóły dotyczące  rekrutacji oraz zasad przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przekazywane będą beneficjentom na stronie projektu: www.mojafirmamojsukces.pl

Informacji o projekcie udziela:

Anna Zając-Nogaj
Kierownik projektu
tel. 15 833 34 06
e-mail a.zajac@opiwpr.org.pl